Pályázat: Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakörének betöltésére.

 

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 5.§-a alapján pályázatot hirdet a

Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
igazgatói (intézményvezetői)
munkakörének betöltésére.

 

A munkakör megnevezése: igazgató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár hatályos jogszabályoknak megfelelő vezetése, az ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása. Ennek keretében felelős az intézmény számára meghatározott közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Tevékenységével felelős az intézmény szakszerű, törvényes és hatékony működéséért az alapító okiratban megfogalmazott feladatkörökben. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai munkát. Az intézmény munkavállalóival kapcsolatban gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A munkavégzés helye:
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
5300 Karcag, Dózsa György út 5-7.

Vezetői megbízás időtartama:
5 év (2022. 03.01.- 2027. 02.28.)

Képesítési feltételek:
Az EMMI rendelet, valamint az 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően a közművelődési intézményben vezetői beosztás ellátásával olyan személy bízható meg, aki az alábbi megbízási feltételekkel rendelkezik:

A megbízás feltételei:
I. Az EMMI rendelet „Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelményekről” szóló 1. melléklet:
a) 5500 fő lélekszámot meghaladó település települési könyvtárának vezetőjére vonatkozó 4. vagy,
b) közművelődési intézmény vezetőjére vonatkozó 9. pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelés.
II. az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés (vagy annak vállalása, hogy
két éven belül elvégzi)
III. büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség

Elvárt kompetenciák:
• kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
• csapatszellem kialakításának és fenntartásának képessége,
• döntési képesség,
• empatikus konfliktuskezelési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
I. a pályázó részletes szakmai önéletrajzát (motivációs levél, referenciák)
II. az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési programját
III. az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, szakmai gyakorlatot (munkáltató által kiadott igazolás/ kinevezés, megbízási szerződés), nyelvismeretet igazoló okmányok másolatát,
IV. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően
V. nyilatkozatot arról, hogy
a) a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
b) megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
c) pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá
d) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megbízása esetén vállalja az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti tanfolyam elvégzését, vagy ha már elvégezte, az erről szóló tanúsítvány másolatának becsatolása szükséges

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény, valamint az EMMI rendelet ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

  • Karcag Városi Önkormányzat honlapja
  • Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár honlapja

A pályázat benyújtásának határideje:
Közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának helye:
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere
5300 Karcag, Kossuth tér l.
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére” megjelöléssel egy eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja:
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg és bírálja el az EMMI rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül.
Hiánypótlásra egy alkalommal lehetőséget biztosít a pályázat kiírója 3 napos határidővel.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Fábián Éva humánpolitikai ügyintéző ad a 0659/500-612-es telefonszámon.