Könyvtárhasználati szabályzat

 

A könyvtár használatának szabályozása

A könyvtár nyilvános könyvtár, minden érdeklődőnek a kulturális törvényben meghatározott feltételek szerint rendelkezésére áll. A szolgáltatások igénybevételének
módját, a fizetett szolgáltatások feltételeit évente a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete által jóváhagyott határozat rögzíti.

1. A könyvtárhasználók jogai és kötelességei

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár gyűjteményeinek helyben használata
 • az állományfeltáró eszközök használata (katalógus, számítógépes nyilvántartás)
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználók adatait a beiratkozó olvasókhoz hasonlóan regisztrálja beiratkozási díj nélkül. Az ingyenes
alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatások, melyek a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe a fenntartó döntése alapján meghatározott beiratkozási díjhoz
kötöttek.

2. A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez
kapcsolódó szabályok

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait:

 • név (asszonyoknál leánykori név is)
 • születési hely és idő
 • anyja neve
 • állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Karcagon ideiglenes
  lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet is
  meg kell jelölni)
 • személyi igazolvány, vagy útlevél száma

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható:

 • foglalkozása és munkahelye. Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy
  telephely
 • nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál
  az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas
  rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti

Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében:

 • tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését
  munkahelyként tünteti fel
 • háztartásbeliek esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti.

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.

A könyvtárba történő beiratkozáskor az olvasónak a szabályzat 3.fejezetében rögzített díjat kell befizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat a dokumentumonként meghatározott időre veheti igénybe. A regisztráció ingyenes, de csak a könyvtár helyben használatára jogosítja az olvasót, kölcsönzésre nem.

3. A beiratkozáshoz használt dokumentumok

Beiratkozási, regisztrálási adatok: a beiratkozási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerébe rögzíti, melyet a használó egyedi azonosításra alkalmas vonalkód adatával egészít ki. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használja fel.

A könyvtárlátogató kérésére – amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni-, adatait törölni kell.

Törzslap, olvasói nyilatkozat: az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell a regisztrált adatoknak és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési
nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

Olvasójegy: Az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Itt kell igazolni
a beiratkozási díj befizetését is. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybevételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni
a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta), darabszámát és a kölcsönzés határidejét. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár a 3.fejezet szerinti díj befizetése ellenében pótolja. Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja.

Jótálló nyilatkozat: a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 2. pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt tényét).

A könyvtárhasználóktól felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére ill. tudományos kutatás céljaira használhatóak fel. Az adatokat nyilvánosságra csak az adatközlők engedélyével teheti az intézmény. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak férhessenek hozzá. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat
megszegi.

Reklamációk intézése: A látogató, az olvasó panaszával a könyvtár igazgatójához
fordulhat jogorvoslatért.